اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
  • عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
  • عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
  • عضو کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه جذب و استخدام پردیس فنی
  • عضو میز علوم و فناوری شناختی گروه تخصصی بین رشته ای وزارت عتف
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3319 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 5226 ارجاعات
  • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.