اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی،

استاد
 • عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • عضو کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه جذب و استخدام پردیس فنی
 • عضو میز علوم و فناوری شناختی گروه تخصصی بین رشته ای وزارت عتف
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084914
اتاق : 2-703
صفحه رخ نما
Scopus
 • 3319 ارجاعات
 • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 5226 ارجاعات
 • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال