اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
Scopus
  • 1676 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2368 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، عضویت شانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1394←1396
  • دانشگاه تهران ، عضویت پانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی برق

1369 ← 1373

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی برق

1348 ← 1352

فعالیت های علمی