اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2532 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 3591 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

پروفایل

  • عضویت شانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1394←1396
  • عضویت پانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ←

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ←

فعالیت های علمی