اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2713 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 3812 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک قدرت 2 8101084 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
الکترونیک قدرت 1 8101832 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/26 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
الکترونیک قدرت 2 8101084 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/15 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
الکترونیک قدرت 1 8101832 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 57 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
الکترونیک قدرت 2 8101084 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/04/06 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1397
الکترونیک قدرت 1 8101832 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
الکترونیک قدرت 2 8101084 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/04 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2