اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2205 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 3143 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

نام نوع تلفن آدرس
الکترونیک صنعتی آموزشی ساختمان قدیم - طبقه سوم
الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی پژوهشی 61114946 ساختمان جدید، -112
کاربردهای انرژی فتوولتائیک پژوهشی 61119744 ساختمان جدید، 902-903