اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2109 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 3026 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال