اعضای هیات علمی

فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084995
اتاق : 2-611
صفحه رخ نما
Scopus
  • 158 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 312 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال