اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف،

استاد
  • معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
  • دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1861 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 2867 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال