اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف،

استاد
  • معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
  • دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2394 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 3740 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال