اعضای هیات علمی

جواد فیض

جواد فیض،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084223
اتاق : 2-619
صفحه رخ نما
Scopus
  • 6650 ارجاعات
  • 44 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ماشین های مخصوص الکتریکی پیشرفته 8101506 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
تئوری جامع ماشین ها 8101168 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
ماشین های مخصوص الکتریکی پیشرفته 8101506 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/19 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
تئوری جامع ماشین ها 8101168 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/28 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 59 نامشخص نامشخص 3973
سمینار 8101221 2 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
ماشین های مخصوص 8101326 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/26 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
ماشین های مخصوص الکتریکی پیشرفته 8101506 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
تئوری جامع ماشین ها 8101168 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
سمینار 8101221 2 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
ماشین های الکتریکی 2 8101322 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/28 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
ماشین های مخصوص 8101326 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/27 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
تئوری جامع ماشین های الکتریکی 8101831 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
ماشین های مخصوص الکتریکی پیشرفته 8101506 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سمینار 8101221 2 07 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
ماشین های الکتریکی 2 8101322 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
ماشین های مخصوص 8101326 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/20 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
تئوری جامع ماشین ها 8101168 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
ماشین های مخصوص الکتریکی پیشرفته 8101506 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/19(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1