اعضای هیات علمی

محمود کمره ای

محمود کمره ای

مرتبه علمی : استاد
  • سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084354
اتاق : 2-409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 920 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1247 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پروفایل

  • رئیس دانشکده علوم و فنون نوین 1396←1399
  • سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1396←…
  • رئیس پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1395←1396
  • سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1395←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انستیتو ملی پلی تکنیک (INPG) ، الکترونیک-مخابرات

1360 ← 1364

M.S ، انستیتو ملی پلی تکنیک گرونوبل ، مهندسی الکترونیک

1360 ← 1361

M.S ، مدرسه ملی عالی مخابرات (ENST) ، مهندسی مخابرات

1359 ← 1360

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1351 ← 1358

کلمات کلیدی