اعضای هیات علمی

محمود کمره ای

محمود کمره ای،

استاد
  • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084354
اتاق : 2-409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 674 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 979 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

پروفایل

  • ، رئیس دانشکده علوم و فنون نوین 1396←1399
  • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1396←…
  • ، رئیس پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1395←1396
  • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1395←1395
  • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، سرپرست دانشکده علوم و فنون نوین 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، انستیتو ملی پلی تکنیک گرونوبل ، مهندسی الکترونیک

1360 ← 1361

Ph.D ، انستیتو ملی پلی تکنیک (INPG) ، الکترونیک-مخابرات

1360 ← 1364

M.Sc ، مدرسه ملی عالی مخابرات (ENST) ، مهندسی مخابرات

1359 ← 1360

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1351 ← 1358

فعالیت های علمی