اعضای هیات علمی

محمود کمره ای

محمود کمره ای،

استاد
 • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
 • ، رئیس دانشکده علوم و فنون نوین
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084354
اتاق : 2-409
صفحه رخ نما
Scopus
 • 630 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
 • 906 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

پروفایل

 • ، رئیس دانشکده علوم و فنون نوین 1396←1399
 • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1396←…
 • ، رئیس پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1395←1396
 • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 1395←1395
 • دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، سرپرست دانشکده علوم و فنون نوین 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، INPG انستیتو ملی پلی تکنیک ، الکترونیک-مخابرات

1360 ← 1364

M.Sc ، INPG انستیتو ملی پلی تکنیک ، مهندسی الکترونیک

1360 ← 1361

M.Sc ، ENST مدرسه ملی عالی مخابرات ، lمهندسی مخابرات

1358 ← 1360

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1351 ← 1358

فعالیت های علمی