اعضای هیات علمی

محمود کمره ای

محمود کمره ای،

استاد
  • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084354
اتاق : 2-409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 672 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 971 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

نام نوع تلفن آدرس
مدارهای مخابراتی پژوهشی 61114175 ساختمان جدید،903/1