اعضای هیات علمی

محمود کمره ای

محمود کمره ای،

استاد
  • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
  • ، رئیس دانشکده علوم و فنون نوین
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084354
اتاق : 2-409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 662 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 955 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

نام نوع تلفن آدرس
مدارهای مخابراتی پژوهشی 61114175 ساختمان جدید،903/1