اعضای هیات علمی

حامد کبریائی

حامد کبریائی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084353
اتاق : 2-312
صفحه رخ نما
Scopus
  • 427 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 586 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.