اعضای هیات علمی

حامد کبریائی

حامد کبریائی،

دانشیار
  • دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر ، مسئول جذب حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
  • دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر ، مدیر گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084353
اتاق : 2-312
صفحه رخ نما
Scopus
  • 358 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
Google Scholar
  • 482 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول کنترل مدرن 8101062 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 64 نامشخص نامشخص 3973
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/29 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
نظریه بازی ها 8101896 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/04 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
مباحث ویژه در کنترل 2 8101641 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
نظریه بازی ها 8101896 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/05 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
کنترل بهینه 8101306 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
کنترل سیستم های تصادفی 8101602 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصول کنترل مدرن 8101062 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تئوری بازی 8101949 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/20 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
اصول کنترل مدرن 8101062 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
کنترل سیستم های تصادفی 8101602 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/30(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1