اعضای هیات علمی

مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084225
اتاق : 2-609
صفحه رخ نما
Scopus
  • 4727 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 6639 ارجاعات
  • 47 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت 8101560 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/12 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/22 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1399
حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت 8101507 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/27 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
رله و حفاظت سیستم ها 8101200 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/08 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/17 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت 8101507 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/30 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
رله و حفاظت سیستم ها 8101200 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/11/03 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 46 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت 8101560 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/29 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت 8101507 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/11/01 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
رله و حفاظت سیستم ها 8101200 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/04 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت 8101560 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/03/30 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت 8101507 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
رله و حفاظت سیستم ها 8101200 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت 8101560 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت 8101507 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/27(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
رله و حفاظت سیستم ها 8101200 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/30(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1