اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1530 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 2418 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.