اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1397 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 2218 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال