اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1546 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 2452 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال