اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1657 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 2616 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال