آزمایشگاه مدار مجتمع پیشرفته

شماره تماس: 61114346
مکان: ساختمان قدیم،طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084356
اتاق: 1-204
پست الکترونیکی