آزمایشگاه پردازش چند رسانه ای

شماره تماس: 61114365
مکان

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084310
اتاق: 2-411
پست الکترونیکی