اعضای هیات علمی

بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه،

دانشیار
  • ، عضو قطب علمی نانو
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82089748
اتاق : 2-320
صفحه رخ نما
Scopus
  • 401 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 666 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.