اعضای هیات علمی

بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه،

دانشیار
  • عضو قطب علمی نانو
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82085048
اتاق : 2-320
صفحه رخ نما
Scopus
  • 510 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 840 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال