اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی،

دانشیار
  • ، معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات(مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات) | نرم افزار
شماره تماس : 82089717
اتاق : 2-309
صفحه رخ نما
Scopus
  • 307 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 770 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش زبان های طبیعی 8101573 3 01 1399/04/19 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
ساختمان های داده 8101437 3 01 1398/10/23 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
الگوریتم های پیشرفته 8101748 3 01 1398/10/30 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 60 نامشخص 3973
پردازش زبان های طبیعی 8101573 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/01 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
ساختمان های داده 8101437 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/24 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
الگوریتم های پیشرفته 8101748 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/11/01 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
پردازش زبان های طبیعی 8101573 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/02 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
ساختمان های داده 8101437 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
الگوریتم های پیشرفته 8101748 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
پردازش زبان های طبیعی 8101573 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ساختمان های داده 8101437 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/20(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1