اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله،

استادیار
  • دانشگاه تهران ، مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی" تعامل انسان و ربات" دانشکده مھندسی برق و کامپیوت
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 61118413
اتاق : 2-310
Scopus
  • 562 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
Google Scholar
  • 880 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال