اعضای هیات علمی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 82084221
اتاق : 2-734
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2761 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 3813 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 8101833 2 10 هرهفته (12:30 - 14:00) | هرهفته (12:30 - 14:00) - ترم اول 1402
رباتیک 8101187 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1402
مباحث ویژه در کنترل 2 8101641 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1402
یادگیری تعاملی 8111010 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1402
روش تحقیق 8101833 2 10 هرهفته (12:00 - 14:00) - ترم دوم 1401
مباحث ویژه 2 8101345 3 01 هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم دوم 1401
مباحث ویژه در کنترل 2 8101641 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1401
مبانی علوم شناختی 5106170 2 06 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 02 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1400
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1400
مبانی علوم شناختی 5106170 2 06 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/28 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/07 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/28 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 84 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سمینار 8101221 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/25(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1