اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1177 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 3178 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال