آزمایشگاه آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی

شماره تماس: 61119744
مکان: ساختمان جدید دانشکده برق و کامپوتر، آزمایشگاه شماره 013

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084962
اتاق: 2-610
پست الکترونیکی

درباره آزمایشگاه

در این آزمایشگاه پژوهشی مطالعات تخصصی در زمینه مبدلهای نوین الکترونیک قدرت، روشهای کنترل و مدولاسیون آنها و کاربرد این مبدلها در صنعت صورت میگیرد. تمرکز این آزمایشگاه بر روی مبدلهای چندسطحی، اینورتهای خورشیدی و ادوات جبران ساز می باشد.