آزمایشگاه آزمایشگاه پژوهشی سیستم و ماشین

شماره تماس: 61114994
مکان: ساختمان قدیم، 307

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084364
اتاق: 1-243
پست الکترونیکی

اخبار آزمایشگاه اخبار آزمایشگاه

نظر به اینکه پایان‌نامه کارشناسی ارشد، جناب آقای مهندس علیرضا شهسواری  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد قدرت تحت عنوان "رویکرد تقویت ترمیم...