آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

شماره تماس
مکان: ساختمان قدیم - طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084176
اتاق: 2-711
پست الکترونیکی