آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

شماره تماس: 61114937
مکان: ساختمان قدیم - طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084179
اتاق: 2-731
پست الکترونیکی