آزمایشگاه سیستم عامل

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084975
اتاق: 2-732
پست الکترونیکی