آزمایشگاه طراحی مدارات مجتمع

شماره تماس: 6111-4346
مکان: ساختمان جدید دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه منفی 1، آزمایشگاه منفی 113

سرپرست آزمایشگاه

change-logo
دانشیار
شماره تماس : 82084952
اتاق: 2-417
پست الکترونیکی

کاشتینه تحریک عمقی مغز (DBS) انتقال توان و داده بی سیم برای کاشتینه های پزشکی