آزمایشگاه فشارقوی الکتریکی

شماره تماس: 61114370
مکان: ساختمان فشارقوی

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084372
اتاق: ساختمان فشارقوی-33
پست الکترونیکی

درباره آزمایشگاه

خدمات آموزشی و پژوهش های کاربردی:

  • کاهش تلفات تجهیزات تولید ، توزیع و انتقال انرژی
  •  برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان صنعت برق
  • انجام آزمون های طراحی و توسعه مورد نیازصنعت
  •  

خدمات کنترل کیفیت محصولات:

  • انجام آزمون های نوعی بر روی ترانسفورماتورها
  • انجام آزمون های نوعی بر روی انواع تجهیزات صنعت برق
  • کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری ولتاژ فشارقوی
  • انجام آزمون های عایقی بر روی انواع تجهیزات فشارقوی
  • انجام آزمون های عایقی و کالیبراسیون در محل

 

 

 

اخبار آزمایشگاه

نظر به نقش ماندگار جناب آقای دکتر حسین محسنی در انجام پژوهش های کاربردی و تثبیت و ارتقاء...

نظر به نقش ماندگار جناب آقای دکتر حسین محسنی در انجام پژوهش های کاربردی و تثبیت و ارتقاء ارتباط...