آزمایشگاه ماشین 1 و 2

شماره تماس: 61114945
مکان: ساختمان قدیم، طبقه زیرزمین

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس
اتاق: 2-615
پست الکترونیکی