آزمایشگاه محاسبات کارآیی بالا

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084902
اتاق: 2-618
پست الکترونیکی