آزمایشگاه مدارهای قابل برنامه ریزی

شماره تماس
مکان: ساختمان قدیم، طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084311
اتاق: 1-318
پست الکترونیکی