آزمایشگاه مدلسازی محاسباتی و یادگیری ماشین

شماره تماس: 61119728
مکان: ساختمان جدید،403

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084914
اتاق: 2-703
پست الکترونیکی