آزمایشگاه مرکز تحقیقاتی ماشین های الکتریکی

شماره تماس: 61114223
مکان: ساختمان جدید، 619

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084223
اتاق: 2-619
پست الکترونیکی