آزمایشگاه معماری کامپیوتر

شماره تماس: 61114322
مکان: ساختمان قدیم، طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084902
اتاق: 2-618
پست الکترونیکی