آزمایشگاه کارگاه کامپیوتر

شماره تماس: 61114919
مکان: ساختمان قدیم، طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084935
اتاق: 1-226
پست الکترونیکی