آزمایشگاه روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها

شماره تماس: 61119706
مکان: ساختمان جدید، 501

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82084995
اتاق: 2-611
پست الکترونیکی