آزمایشگاه طراحی سیستم های قابل اعتماد

شماره تماس: 61114306
مکان: ساختمان قدیم ،طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084935
اتاق: 1-226
پست الکترونیکی