کمیته برگزاری

ریاست جشنواره: مریم صباغیان

کمیته راهبری:  مجید نیلی احمدآبادی - ریاست دانشکده، محمدرضا کلاه دوز اصفهانی - معاون اداری و مالی،‌سعید صفری - معاون آموزشی،بابک نجاراعرابی - معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

همکاران آموزش: سمیه اسکندری

مدیر امور عمومی: پرستو بهادرانی

مرکز نوآوری کارولوکس (کلیک):،صادق شفیعی،مینا محمدخانی،امیر کوهبر

مسئول صفحه کنفرانس : مهناز عدل پور

مسئول گرافیک و طراحی پوسترها و بنرها تبلیغاتی: مونا کامران فر