آزمایشگاه الکترونیک 1

شماره تماس: 61114224
مکان: ساختماتن قدیم،طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82085049
اتاق: 2-407
پست الکترونیکی

اخبار آزمایشگاه

دو آزمایش اول از دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی (دکتر سنایی) در سایت بارگذاری شد. برای دانلود دستورکار...

فایل مربوط به...

فایل مربوط به  نسخه جدید دستور کار آزمایش دوم آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی را می توانید از...