آزمایشگاه الکترونیک 2

شماره تماس: 61114224
مکان: ساختمان قدیم - طبقه سوم

سرپرست آزمایشگاه

change-logo
استادیار
شماره تماس : 82084314
اتاق: 511-2
پست الکترونیکی

اخبار آزمایشگاه

بسته datasheet مربوط به آزمایشگاه الکترونیک 2 در سایت بارگذاری شد. برای دانلود این مجموعه ...

دانشجویان گرامی توجه نمایند که برای انجام شبیه سازی های مربوط به پیش گزارش حتماً باید از نرم افزار Pspice استفاده شود. بدیهی است به پیش گزارش هایی...