آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

شماره تماس: 61114175
مکان: ساختمان جدید،903/1

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084354
اتاق: 2-409
پست الکترونیکی