آزمایشگاه سیستم های هوشمند اطلاعات

شماره تماس: 61119723
مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان جدید، اتاق ۳۱۴

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82089722
اتاق: 2-517
پست الکترونیکی