اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 125 نتیجه
از 3
 
محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی 

استادیار
شماره تماس: 82085081
اتاق: 322-2
پست الکترونیکی: 
سیدحسین احمدی نوبری

سیدحسین احمدی نوبری (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد علی اخائی

محمد علی اخائی 

دانشیار
شماره تماس: 82085046
اتاق: 2-307
پست الکترونیکی: 
سعید اخوان بهابادی

سعید اخوان بهابادی 

استادیار
شماره تماس: 82085074
اتاق: 2-717
پست الکترونیکی: 
فرخ آرزم

فرخ آرزم (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی ارسالی صالحی نسب

مصطفی ارسالی صالحی نسب 

استادیار
شماره تماس: 82084997
اتاق: 2-712
پست الکترونیکی: 
بهزاد آسایی

بهزاد آسایی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 82084936
اتاق: 2-713
پست الکترونیکی: 
مسعود اسدپور

مسعود اسدپور 

استادیار
شماره تماس: 82084951
اتاق: 2-720
پست الکترونیکی: 
ابراهیم اصل سلیمانی

ابراهیم اصل سلیمانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084331
اتاق: 1-116
پست الکترونیکی: 
سعید افشارنیا

سعید افشارنیا (مرحوم)

استاد
شماره تماس: 82084179
اتاق: 2-731
پست الکترونیکی: 
علی افضلی کوشا

علی افضلی کوشا 

استاد
شماره تماس: 82084920
اتاق: 2-629
پست الکترونیکی: 
رضا آقائی زاده ظروفی

رضا آقائی زاده ظروفی 

استاد
شماره تماس: 82084302
اتاق: 2-617
پست الکترونیکی: 
علی الفت

علی الفت 

استاد
شماره تماس: 82084338
اتاق: 1-414
پست الکترونیکی: 
حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی 

استاد
شماره تماس: 82084962
اتاق: 2-610
پست الکترونیکی: 
فرخ امینی فر

فرخ امینی فر 

دانشیار
شماره تماس: 61119747
اتاق: 2 - 319
پست الکترونیکی: 
مجید بدیعی رستمی

مجید بدیعی رستمی 

استادیار
شماره تماس: 82084906
اتاق: 412-1
پست الکترونیکی: 
جلال بیگلربگیان

جلال بیگلربگیان (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهادر بهرامی

بهادر بهرامی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو 

دانشیار
شماره تماس: 82084924
اتاق: 1-314
پست الکترونیکی: 
بهنام بهرک

بهنام بهرک 

استادیار
شماره تماس: 82084305
اتاق: 1-404
پست الکترونیکی: 
عبدالرحیم پورزکیخانی

عبدالرحیم پورزکیخانی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی پور فتح

مهدی پور فتح 

دانشیار
شماره تماس: 82084982
اتاق: 312-1
پست الکترونیکی: 
ولادیمیر ترزیجا

ولادیمیر ترزیجا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره 

دانشیار
شماره تماس: 82084181
اتاق: 1-230
پست الکترونیکی: 
مصطفی توسلی پور

مصطفی توسلی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 511-2
پست الکترونیکی: 
اسحق ثابت مرزوقی

اسحق ثابت مرزوقی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز جبه دارمارالانی

پرویز جبه دارمارالانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084319
اتاق: 1-241
پست الکترونیکی: 
شاهین جعفرآبادی آشتیانی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی 

دانشیار
شماره تماس: 82084952
اتاق: 2-417
پست الکترونیکی: 
حسین حجت

حسین حجت 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 2-615
پست الکترونیکی: 
رشاد حسینی

رشاد حسینی 

استادیار
شماره تماس: 82085099
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 
غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی 

استاد
شماره تماس: 82084178
اتاق: 2-612
پست الکترونیکی: 
محسن حمزه

محسن حمزه 

استادیار
شماره تماس: 82084971
اتاق: 1-412
پست الکترونیکی: 
احسان خامس پناه

احسان خامس پناه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رامتین خسروی

رامتین خسروی 

استادیار
شماره تماس: 82084918
اتاق: 2-508
پست الکترونیکی: 
احمد خونساری

احمد خونساری 

دانشیار
شماره تماس: 82084333
اتاق: 1-203
پست الکترونیکی: 
مهدی داورپناه

مهدی داورپناه 

استادیار
شماره تماس: 82089799
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 
محمدجواد دوستی

محمدجواد دوستی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 511-2
پست الکترونیکی: 
بهمن دولتشاهی

بهمن دولتشاهی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084208
اتاق: 2-705
پست الکترونیکی: 
امیر مسعود ربیعی

امیر مسعود ربیعی 

دانشیار
شماره تماس: 82084156
اتاق: 2-518
پست الکترونیکی: 
ناصر رضائی

ناصر رضائی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: 82024321
اتاق: 2-607
پست الکترونیکی: 
مسعود رهگذر

مسعود رهگذر 

دانشیار
شماره تماس: 82084910
اتاق: 1-406
پست الکترونیکی: 
محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه 

استاد
شماره تماس: 82084925
اتاق: 2-730
پست الکترونیکی: 
ناصر یزدانی تازه کند

ناصر یزدانی تازه کند 

استاد
شماره تماس: 82084975
اتاق: 2-732
پست الکترونیکی: 
سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان 

استاد
شماره تماس: 82084177
اتاق: 704
پست الکترونیکی: 
حسن سیدرضی

حسن سیدرضی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده 

استاد
شماره تماس: 82084909
اتاق: 2-509
پست الکترونیکی: 
زینب سنائی

زینب سنائی 

استادیار
شماره تماس: 82085050
اتاق: 2-408
پست الکترونیکی: 
بهیداد سنگی

بهیداد سنگی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 125 نتیجه
از 3